Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chính sách về quyền riêng tư

Chính sách này (cùng với các Điều Khoản Dịch Vụ và Chính Sách Cookie) của chúng tôi đề ra nền tảng xử lý bất kỳ thông tin và dữ liệu có thể nhận dạng cá nhân (“Dữ Liệu Cá Nhân”) mà chúng tôi thu thập được từ bạn, hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi. Chính sách này áp dụng đối với các trang web, ứng dụng, công cụ, chương trình khuyến mãi, email liên lạc, tài khoản đăng nhập và bất kỳ dịch vụ nào khác do chúng tôi vận hành.

HungDangInfo cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi xem đó là ưu tiên cao nhất để bảo vệ tính bảo mật của bất kỳ và mọi chi tiết cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Là người truy cập hoặc người sử dụng Dịch Vụ HungDangInfo, bạn có quyền biết và hiểu về các thông lệ quyền riêng tư thông tin của chúng tôi trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ chi tiết cá nhân nào của bạn.

Khi sử dụng Dịch Vụ HungDangInfo, bạn được xem như là đồng ý với việc chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo chính sách này.

Dịch Vụ HungDangInfo không nhằm dành cho trẻ em dưới 13 tuổi, và trẻ dưới 13 tuổi không phải cung cấp bất kỳ thông tin nào cho, trên hoặc qua Dịch Vụ HungDangInfo. Chúng tôi không cố ý thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ trẻ dưới 13 tuổi, và nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập hoặc nhận được Dữ Liệu Cá Nhân từ trẻ dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó.

Chính sách của chúng tôi là đăng tải bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện đối với chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi trên trang này, chúng tôi đề nghị bạn thường xuyên truy cập để kiểm tra bất kỳ sự thay đổi nào.

Chúng tôi thu thập loại thông tin nào?

Chúng tôi thu thập những thông tin do bạn cung cấp như tên, địa chỉ email hoặc chi tiết mật khẩu, mà bạn đăng ký để nhận hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi; ví dụ như bạn tạo tài khoản đăng ký với chúng tôi, tham gia chương trình khuyến mãi của HungDangInfo hoặc đăng ký nhận “Thông Báo Giá”, “Thư gửi bằng máy bay” hoặc các liên lạc khác. Nếu bạn đặt vé thông qua chức năng ‘thông qua HungDangInfo’ của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin như chi tiết địa chỉ, số hộ chiếu và thẻ tín dụng của bạn.

Chúng tôi tự động thu thập những thông tin nhất định một cách thụ động do việc bạn sử dụng Dịch Vụ HungDangInfo. Thông tin này được liên kết đến thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập vào Dịch Vụ HungDangInfo và bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành, loại trình duyệt, URL tham khảo, xem trang, thời gian truy cập và vị trí địa lý của bạn.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin được cung cấp cho chúng tôi khi bạn kết nối với Dịch Vụ HungDangInfo từ ứng dụng bên thứ ba, trang mạng xã hội (như Facebook hoặc Twitter) hoặc trang web khác (như đối tác khuyến mãi).

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà chúng tôi có được về bạn theo những cách thức sau đây:

· xác minh sự cho phép của bạn để truy cập vào các tính năng nhất định;

· cho phép bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ mà bạn quyết định nhận;

· tối ưu Dịch Vụ HungDangInfo và cá nhân hóa những lần truy cập của bạn bằng cách nhớ cấu hình vị trí, ngôn ngữ và tiền tệ cũng như các mục tìm kiếm trước;

· nhằm mục đích quản lý hệ thống;

· phân tích hành vi và xu hướng của người dùng để cải thiện và hiểu hơn về cách mọi người sử dụng dịch vụ của chúng tôi;

· tạo ra các bộ thông tin không thể nhận dạng cá nhân tổng hợp để thông báo về quyết định kinh doanh và cấp nguồn lực cho các yếu tố của một số Dịch Vụ HungDangInfo;

· liên lạc với bạn:

– nếu bạn yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc hồi âm liên lạc mà bạn đã gửi cho chúng tôi;

– nếu cần thiết để thông báo với bạn về những thay đổi hoặc cập nhật đối với dịch vụ của chúng tôi;

– gửi xác nhận đặt vé và thông báo hoặc bản tin mà bạn đã đăng ký, bao gồm đến thiết bị di động của bạn;

– nếu bạn chọn tham gia hoặc theo sự cho phép của pháp luật, gửi email tiếp thị cho bạn từ địa chỉ HungDangInfo về các dịch vụ của chúng tôi hoặc của đối tác chúng tôi. Bạn có thể chọn không nhận những email đó bằng cách nhấp vào đường liên kết hủy đăng ký ở cuối email.

Như đã trình bày ở trên, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin thanh toán khác cho chúng tôi hoặc cho đối tác đặt vé liên quan khi bạn đặt vé thông qua tính năng ‘thông qua HungDangInfo’. Trong những trường hợp đó, thông tin sẽ được thu thập và sử dụng chỉ nhằm mục đích xử lý đặt vé của bạn. Khi sử dụng Dịch Vụ HungDangInfo trên thiết bị điện tử di động, bạn cũng có thể được nhắc cung cấp chi tiết thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn bằng tính năng tự động điền. Nếu bạn cung cấp những chi tiết đó, chúng sẽ chỉ được lưu vào trong thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập Dịch Vụ HungDangInfo liên quan và sẽ không lưu hoặc xử lý bởi chúng tôi theo bất kỳ hình thức nào trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi làm như vậy. Nếu bạn chọn đặt vé với nhà cung cấp bên thứ ba, thì các chi tiết thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng tự động điền vào phần chi tiết thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ tương ứng trên trang web của nhà cung cấp bên thứ ba đó để giúp quy trình đặt vé dễ dàng hơn.

Tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ không bao giờ bán Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các bên thứ ba, mặc dù thỉnh thoảng chúng tôi có thể chia sẻ hoặc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các bên thứ ba theo chính sách này hoặc nếu luật pháp yêu cầu chúng tôi làm điều này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn nếu cần thiết để ngăn chặn, phát hiện hoặc khởi tố các hoạt động bất hợp pháp hoặc nghi ngờ phạm pháp hoặc để ngăn chặn hoặc hưởng ứng hành động pháp lý hoặc thực thi quyền và yêu cầu thanh toán của chúng tôi.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các công ty liên kết trong tập đoàn HungDangInfo để sử dụng theo chính sách này và nhằm mục đích được trình bày ở trên.

Nếu bạn đang đặt vé bằng tính năng ‘thông qua HungDangInfo” của chúng tôi, chúng tôi có thể chuyển bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi như là một phần của quy trình đó đến nhà cung cấp dịch vụ du lịch cuối cùng mà bạn đang đặt vé. Những nhà cung cấp dịch vụ du lịch này sẽ sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo các điều khoản và điều kiện và chính sách về quyền riêng tư riêng của họ, một đường liên kết sẽ được cung cấp cho bạn trong quá trình đặt vé.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba chọn lọc để xử lý thông tin của bạn thay mặt chúng tôi hoặc nếu cần để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu. Ví dụ như chúng tôi có thể tiết lộ địa chỉ email của bạn cho các công ty bên thứ ba tin cậy cùng với những dữ liệu khác mà chúng tôi thu thập được để giúp xác định khuynh hướng và tùy chỉnh Dịch Vụ HungDangInfo cũng như mọi liên lạc mà chúng tôi gửi đến bạn.

Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này (một số bên có thể hoạt động ngoài phạm vi EEA) tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của chúng tôi và chúng tôi cũng đề nghị rằng họ không sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho mục đích kinh doanh riêng của họ, trừ khi bạn đồng ý rõ ràng với việc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo cách này. Bất kỳ bên thứ ba nào truy cập dữ liệu của bạn torng khi cung cấp dịch vụ thay mặt bạn phải tuân theo các giới hạn nghiêm ngặt theo hợp đồng để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được bảo vệ, và chỉ được xử lý theo luật pháp bảo vệ dữ liệu/về quyền riêng tư hiện hành. Chúng tôi cũng có thể kiểm tra độc lập những nhà cung cấp dịch vụ này để đảm bảo rằng họ đáp ứng các tiêu chuẩn của chúng tôi.

Nếu chúng tôi thực hiện một chương trình khuyến mãi cùng với một bên thứ ba, thỉnh thoảng chúng tôi có thể đồng ý chia sẻ địa chỉ email của người tham gia với đối tác thực hiện chương trình cạnh tranh này. Trong trường hợp này, điều này sẽ được trình bày rõ ràng trong các điều khoản khuyến mãi và bạn sẽ được yêu cầu chấp thuận sử dụng dữ liệu của bạn theo cách đó vào thời điểm tham gia. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hay phân phối địa chỉ email sau đó bởi các đối tác của chúng tôi.

Nếu chúng tôi chuyển bạn đến các trang web của nhà cung cấp dịch vụ du lịch bên thứ ba để bạn đặt vé, chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để tự động điền vào các chi tiết được chọn trên trang web của công ty bên thứ ba để quy trình đặt vé được dễ dàng hơn và có hiệu quả hơn cho bạn.

Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn nếu cần để thực hiện Các Điều Khoản Dịch Vụhoặc các thỏa thuận khác của chúng tôi, hoặc cho người mua tương lai và người mua cuối cùng trong trường hợp chính HungDangInfo (hoặc một bộ phận trong doanh nghiệp của chúng tôi) được bán.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin sử dụng ẩn danh được tổng hợp với những thông tin khác.

Lưu giữ dữ liệu

Tất cả các Dữ Liệu Cá Nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu giữ trong máy chủ an toàn. Hiện tại, chúng tôi có các máy chủ được đặt tại Anh Quốc, Hà Lan, Singapore, Hồng Kông và Trung Quốc; các máy chủ cụ thể lưu dữ liệu của bạn sẽ tùy thuộc vào địa điểm mà bạn truy cập Dịch Vụ HungDangInfo. Bất kể là địa điểm nào, chúng tôi cũng đảm bảo luôn có sẵn các biện pháp kỹ thuật và tổ chức đầy đủ để bảo vệ sự an toàn Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Chúng tôi giới hạn truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với những nhân viên nào mà chúng tôi tin rằng có nhu cầu hợp pháp tiếp xúc với thông tin đó để hoàn tất vai trò của họ và để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn.

Tiếc là việc truyền thông tin qua internet không bao giờ có thể được đảm bảo hoàn toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo dữ liệu của bạn được truyền an toàn đến các trang web của chúng tôi hoặc Dịch Vụ HungDangInfo khác; bạn chịu mọi rủi ro khi truyền thông tin. Sau khi chúng tôi nhận được Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các thủ tục và tính năng bảo mật nghiêm ngặt để cố gắng ngăn chặn trường hợp truy cập trái phép.

Cookie và công cụ theo dõi

Chúng tôi sử dụng các cookie và công cụ theo dõi để thu thập thông tin sử dụng và nhân khẩu tổng hợp về người dùng của chúng tôi theo thời gian. Ví dụ như chúng tôi sử dụng web beacon được đặt vào mã trang web của chúng tôi và chúng tôi sử dụng công nghệ Ad-X để giúp phân tích việc sử dụng các Dịch Vụ HungDangInfo và để hiểu thêm về hiệu quả hoạt động tiếp thị của chúng tôi. Công nghệ Ad-X tạo thông tin ẩn danh bằng cách sử dụng các cơ cấu theo dõi ID thiết bị không liên tục như IDFA cũng như theo dõi không phải cá nhân khác. Ad-X xử lý thông tin này thay mặt chúng tôi. Nếu bạn không muốn sử dụng cơ cấu theo dõi Ad-X hoặc muốn tìm hiểu thêm thông tin về cách Ad-X xử lý thông tin này, bạn có thể tìm hiểu trên trang adxtracking.com. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng cookie bằng cách đọc Chính sách Cookie.

Các trang web bên thứ ba

Dịch Vụ HungDangInfo có các đường liên kết đến trang web bên thứ ba. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông lệ bảo vệ quyền riêng tư của các trang web bên thứ ba này. Khi bạn rời khỏi hoặc ngưng sử dụng Dịch Vụ HungDangInfo, chúng tôi khuyến khích bạn đọc các tuyên bố/chính sách về quyền riêng tư của từng và mỗi trang web bên thứ ba thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn.

Để đem đến cho bạn một trải nghiệm xã hội hữu ích khi sử dụng Dịch Vụ HungDangInfo, chúng tôi có thể cho bạn lựa chọn xuất thông tin sang các ứng dụng và trang web của bên thứ ba, bao gồm các trang mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter. Khi xuất thông tin, bạn có thể đang tiết lộ thông tin của mình với các cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm vận hành và duy trì các ứng dụng và các trang của bên thứ ba đó và thông tin của bạn có thể được người khác tiếp cận khi truy cập hoặc sử dụng các ứng dụng hoặc trang này. Chúng tôi không sở hữu hoặc vận hành các ứng dụng hoặc trang web mà bạn kết nối và bạn nên xem lại các chính sách về quyền riêng tư của các trang web đó để chắc chắn rằng bạn thoải mái với các cách mà họ sử dụng thông tin mà bạn chia sẻ với họ.

Truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân của bạn

Theo luật pháp hiện hành, bạn có quyền tìm hiểu chúng tôi giữ những Dữ Liệu Cá Nhân nào của bạn vào bất kỳ lúc nào. Nếu bạn muốn thực hiện đề nghị này, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản đến HungDangInfo, Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh EH3 9EN gửi cho ‘Tổng tư vấn’.

Bạn có quyền đề nghị chúng tôi không xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn nhằm mục đích tiếp thị. Bạn có thể thực hiện quyền này bằng cách đánh dấu chọn vào các ô nhất định trong biểu mẫu mà chúng tôi sử dụng để thu thập dữ liệu của bạn hoặc liên lạc với chúng tôi vào bất kỳ lúc nào tại đây. Bạn cũng có thể quyết định không nhận bất kỳ email tiếp thị nào bằng cách nhấp vào đường liên kết hủy đăng ký ở cuối email đó.

Nếu bạn là người sử dụng dịch vụ đăng nhập của chúng tôi, bạn có thể quản lý một số thông tin và lựa chọn cá nhân của bạn từ “Tài khoản” trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này, vui lòng liên hệ chúng tôi bằng cách gửi email đề gửi Nhóm Pháp Lý HungDangInfo.

Scroll to Top